Marathi

मराठी विभाग

Scope and Importance of the Department

साहित्य व भाषेच्या अनुषंगानेववद्यार्थी कें द्रवर्ती माननू मराठी ववभाग ववववधांगी पररप्रेक्षार्तनू काम करर्त आिे.साहित्य व समाजाचा जवळचा संबंध आिे. ववद्यार्थयाांमध्ये साहित्याववषयी प्रेम ननमााण िोण्यासाठी वक्र्तत्ृव स्पधाा, ननबंध स्पधाा, वाद वववाद स्पधाा र्तसेच काव्यवाचन स्पधाा यासारखे ववववध उपक्रम आयोजजर्त के ले जार्तार्त. प्रसारमाध्यमार्तील संधी अवगर्त करण्यासाठी देखील मराठी ववभागाच्या वर्तीने मागादर्ान के ले जार्ते. साहिजत्यक व ववद्यार्थी यांची संवाद ननमााण व्िावा यासाठी देखील मराठी ववभाग प्रयत्न करर्त आिे

Profile of Department

Name of the Department मराठी (Marathi)
About the Department संस्कार मंहदर मिाववद्यालयार्तील मराठी ववभाग इसवी सन 2000 मध्ये सुरू झाला.
मराठी ववभागाचा एकूण वकालोड 32 आिे. मराठी ववषयाचेदोन अध्यापक अध्यापनाचे
काम करर्त असनू मराठी ववभागाच्या वर्तीने ववववध नाववन्यपूणा उपक्रम आयोजजर्त केले
जार्तार्त.
Establishment मराठी ववभागाची स्र्थापना- 2001
Aims and Objectives VISION
 • मानवी जीवन मलूयांची जोपासना करणे, साहित्याववषयी आवड ननमााण करणे.
  लोकसाहित्य, लोककला या दृजटिकोनार्तून ववद्यार्थयानां ा समद्ृ ध करणे.
MISION
 • प्रसारमाध्यमार्तील ववववध संधीववषयी ववद्यार्थयाांना माहिर्ती देणे र्तसेच अनुवाद,
  भाषांर्तर, माध्यमांर्तर याववषयी ववद्यार्थयाांना ववववध उपक्रमार्तून माहिर्ती देणे.
  माहिर्तीपि, लघुपि, माललका, लसनेमा या माध्यमार्त लेखन करणे याववषयी
  ववद्यार्थयानां ा जागर्तृ करणे
OBJECTIVES
 1. लेखन कौर्लय,वाचन कौर्लय ,संवाद कौर्लय याववषयी अवगर्त करणे.
 2. व्यजक्र्तमत्व ववकासार्तील साहित्याचे योगदान ववकलसर्त करणे.
 3. बोली भाषा संर्ोधनाला चालना दे णे
 4. पुस्र्तकांचे गाव – प्रकलप भेि ,ग्रंर्थालय भेि
 5. दजेदार साहिजत्यकांना मिाववद्यालयार्त आमंत्रिर्त करणे .
Courses Offered UG: Marathi special with Four units. B.A. and F.Y.B.Com
Activities/Best Practice
 • कववसंमेलन,वक्र्त त् ृ व स्पधेर्तील ववद्यार्थयाांचे अलौककक यर् व त्यांनी जजंकलेले मानाच करं डक,राज्यस्र्तरीय वेत्रबनार,पररसंवाद, राज्यस्र्तरीय वक्र्त त्व स्पधेचे यर्स्वी आयोजन
Teaching methods adopted to improve student learning
 • Question- Answer Method
 • Lecture Method
 • Discussion and Debate
 • Power Point Presentation
 • Two way communication and also accumulate students feedback from every year
 • Drama,Movies,One Act ets
Extension Activity Arranged the Conference/Seminar
 1. राज्यस्र्तरीय चचाासि साहित्यकृर्तीचे माध्यमांर्तर-2014
 2. बदलर्ती वाचनसंस्कृर्ती या ववषयावरील राज्यस्र्तरीय ऑनलाइन पररसंवाद - 2020
 3. राज्यस्र्तरीय ऑनलाइन कववसंमेलन 2020
Consultancy
 1. ग्रामीण भागार्तून आलेलया ववद्यार्थयाांना वैयजक्र्तक मागादर्ान करणे .
 2. स्पधाा परीक्षेर्त मराठी ववषयाचे मित्व समजाव न सांगणे .
Departmental Facilities Departmental Library
Computer with Printer E-learning facility E-book facility
Our Pride
 • Prominent Alumni
 • Qualified and Experienced faculty
Learning Outcomes Skills to be acquainted:
 • स क्ष् म वाचन,लेखन कौर्लय
 • साहित्यकृर्तीची सौंदयास्र्थळे र्ोधण
 • कववर्ता कर्था नािक कादं बरी आत्मकर्थन आत्मचररि या ववषयी गोडी ननमााण िोण
 • साहिजत्यक लेखनाची ननलमार्ती प्रकक्रया समज न घेणे .
 • भाषेववषयी संर्ोधन पद्धर्ती समज न घेणे .
Values to be inculcated:
 • साहित्याचे वर्तामान समजण
 • प्राचीन मध्ययुगीन व आधुननक वांग्मयाचा इनर्तिास अवगर्त करण
 • अनुवाहदर्त साहित्याचे मित्त्व
 • लेखन ववषयक कौर्लय आत्मसार्त करण
Competencies to be ingrained:
 • प्रसारमाध्यमववषयी जाग र्तिोण
 • उत्तम संवाद साधर्ता येणे
 • भववटयार्तील संधी ववषयी गांभीयााने ववचार करणे .
 • चांगला माणूस म्िणून ,जगण्याची प्रेरणा साहित्य नेिमीच दे र्त असर्ते .
 • लोककला, ककर्तान , भारुड अभंग , गवळण यांचे मित्त्व अधोरे खखर्त करण
Knowledge to be acquired :
 • कववर्तेची पररभाषा समजण
 • समकालीन मराठी कर्थेचा आकृनर्तबंध समजला
 • भक्र्ती भक्र्ती चळवळीचे व संर्त साहित्याचे योगदान समजले .
 • कादंबरी या बिुआयामी साहित्य प्रकाराचे मित्त्व जाणल
 • साहित्य व भाषा संर्ोधनाची आवड ननमााण झाली
SWOC analysis of the department and future plans. - Action Plans- We are trying, our students will be a good human being.
 • पी.जी (एम.ए)
 • ग्रंर्थालयार्त मराठी साहित्य प स्र्तकांची संख्या वाढवण
 • दजेदार मराठी ननयर्तकाललके सुरू करण
Strength
 • Well Qualified and dedicated Staff, involved in research
 • Imparting Education in Urban as well as Rural area
Weakness
 • Lack of Infrastructure Facilities
 • MOU are not signed with Industries and Research Institute
 • No digital library
 • No Vocational Courses
Opportunities
 • To provide opportunities to Marathi Students
 • To sign MOU with Publisher and Research Institute
 • To provide more guidance to students for getting job, to clear competitive exam and to develop own business.
 • To start M.A. in Marathi and Research Centre
 • To start Post Graduate Diploma
Our Programmes Arranged Seminar/Conference
 • राज्यस्र्तरीय चचाासि 2014
 • राज्यस्र्तरीय ऑनलाइन कववसंमेलन-2020
 • राज्यस्र्तरीय ऑनलाइन पररसंवाद-2020
Arranged lectures
Sr. No. Name of the Resources Person Details of Resource Person
01 मा.उध्दव कानड मराठी आडमय मंडळाच
उद्घािन
02 मा.बंडा जोर्ी िास्यजिा- एकपािी प्रयोग
03 डाॅ प्रदीपकुमार मान लघुपिाची ननलमार्ती प्रकक्रया
04 डाॅ वषाा र्तोडमल साहित्य व समाज- व्याख्यान
05 मा.भरर्त दौंडकर कववसंमेलन
Faculties Dr. Rajendra Thorat – Associate Professor (Head, Department of Marathi)
M.A., M.Phil.,SET NET Ph.D.
Total Experience – 17 Years
Paper Presentation (Seminar/Conference) – 21 ,
Attend - 15
Articles – 26
Books – 04
Research Project – 01
Guide – M.Phil.-01 Ph.D. Students Pursuing -06
Resource Person – 12
Coordinator
i) State Level Seminar
ii) State Leval Speech Compitation
Examination Work University and College Level -
i) Paper Setter – B.A./M.A
ii) Paper Checking
iii) Senior Supervisor – Internal/Extern

Extension Activities at College Level
i) A/c Principal
ii) Member cultural Department
iii) Head Department of Marathi
iv) Research Co-ordinator
v) Chef Editor Sanskardeep

Membership
i) B.O.S. Member – Marathi Aabyas mandal Savitribai Phule Pune University
ii) Member Maharashtra Sahitya parishad
iii) Director Sahitik Kalwant Samelam

Extra Activities
1) धडा लघुपिाचे लेखन
2) नांदेड ,मुंबई,सोलाप र ू इ. ववद्यापीठार्त “साहित्यकृर्तीचे माध्यमांर्तर व क ं ु कू र्त द न ु नयादारी र्तसेच वारकरी संर्त चररिात्मक कादं बरी िे ग्रंर्थ संदभा ग्रंर्थ म्िणून अभ्यासक्रमार्त समाववटि

Prof.Kasbekar Ashutosh – Assistant Professor ( Department of Marathi)
NET,
Teaching Experience: 20 Years
Paper Presentation – 03
Attend -30 Workshops attended and participated especially on
Restructuring of Syllabus & other Workshops - 06
Articles – 03
Books – 01
Resource Person – 11
Co-Ordinator’ of the State leval Speech Compitation

Member –
1) Member of the Paper Setting Committee Savitribai Phule Pune University
2) Member of Flying Squad’ the Committee Savitribai Phule Pune University
3) Examiner Savitribai Phule Pune University
4)Directat,Sahitik Kalawant Sanmelan